Gegevensbeschermingsverklaring

  van Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG

  Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens vanzelfsprekend altijd in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften. We hebben een deskundige en betrouwbare externe gegevensbeschermingsfunctionaris in dienst genomen. De externe gegevensbescherming wordt uitgevoerd door UIMC Voßbein GmbH & Co KG. Hieronder willen we u informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens.

  Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

  U kunt ons online aanbod gebruiken zonder uw identiteit openbaar te maken. Zouden we op de website bijv. in het kader van contactformulieren of bij de aanmelding/registratie om persoonlijke gegevens vragen (zoals bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), dan vindt dit op vrijwillige basis plaats. Deze informatie gebruiken we voor onze eigen zakelijke doeleinden (zoals het toesturen van de gevraagde materialen/informatie). Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een op onze website ter beschikking staand formulier. Daarbij zijn de als verplicht zijnde aangeduide gegevens vereist om het verzoek te kunnen toewijzen en beantwoorden. Verdere informatie mag op vrijwillige basis worden verstrekt. De gegevensverwerking met het doel om contact met ons op te nemen vindt plaats krachtens artikel 6, lid 1, zin 1 letter a AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het contactformulier worden na afhandeling van het door u gedane verzoek en het verstrijken van de bewaringsvereisten om belastings- en handelsrechtredenen verwijderd. Een eenmaal verleende toestemming, bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief of andere interessante informatie van ons bedrijf te sturen, kunt u op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken zonder opgaaf van redenen. Hiervoor kunt u het voornoemde contactformulier gebruiken of een andere manier die in de nieuwsbrief staat vermeld.

  Cookies

  Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de internetaanwezigheid mogelijk maken en u bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browser. Dit kan er eventueel toe leiden dat u niet alle aanbiedingen in hun volle omvang kunt gebruiken.

  Vastlegging

  Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden voor statistische doeleinden logboeken aangemaakt en verwerkt, waarbij de individuele gebruiker anoniem blijft:

   

  • Verwijzer (referrer, pagina met de link via welke u op deze website bent beland)
  • Zoekwoorden (bij zoekmachines als verwijzers)
  • Het IP-adres wordt gecontroleerd om het land van herkomst en de provider te bepalen
  • Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en beeldschermresolutie
  • Verblijfsduur op de pagina's

  De genoemde gegevens worden op basis van ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG voor de volgende doeleinden door ons verwerkt:

  • waarborging van een vlekkeloze verbindingsopbouw met onze website,
  • waarborging van een comfortabel gebruik van onze website,
  • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit, evenals
  • voor verdere administratieve doeleinden.

  We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van on-wettig gebruik hebben. De gegevens worden onmiddellijk verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het doel, uiter-lijk echter na zes maanden.

  Doorgave van de gegevens

  Een doorgave aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden vindt zonder uw uitdrukkelijke toestem-ming principieel niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit wettelijk is toege-staan [zoals bijv. krachtens artikel 6 AVG] en/of is vereist. Voor een deel maken we gebruik van externe dienstverle-ners voor de wettelijk toegestane orderverwerking van gegevens; zo wordt de website gehost op jweiland.net en door het reclamebureau Freitag! Werbeagentur und Verlag GmbH onderhouden. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking berust echter hier bij ons. Verder gebruiken we soms plug-ins van andere aanbieders op onze website; verderop vindt u meer informatie.

  Aansprakelijkheid

  voor eigen inhoud De inhoud van deze pagina's werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetgeving.

  Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe aanbieders)

  In deze eigen inhoud staan ook kruisverwijzingen ("links") naar de inhoud van andere aanbieders Op de inhoud daar-van hebben we geen invloed; voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploi-tant van de pagina's verantwoordelijk.

  Rechten van de betrokkenen

  Wij informeren u hierbij dat conform artikel 15 e.v. AVG jegens ons, krachtens de daarin gedefinieerde voorwaarden u het recht op informatie over de desbetreffende persoonlijke gegevens hebt, evenals op rectificatie of verwijdering of beperking van de verwerking of het recht op bezwaar/verzet tegen de verwerking, evenals het recht op overdraag-baarheid van gegevens. Ook hebt u krachtens artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezicht-houdende instantie voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende per-soonlijke gegevens in strijd is met deze verordening. Als de verwerking uit hoofde van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG plaatsvindt, hebt u tevens het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de tot intrekking van de toestemming.

  Wijziging van onze gegevensbeschermingsbepalingen
  Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring in de loop der tijd te wijzigen, zodat dat deze steeds voldoet aan de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten ook in de gegevensbescher-mingsverklaring door te voeren, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Op uw nieuwe bezoek is dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.

  Vragen
  Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die met zijn team tot uw beschikking staat, ook in het geval van verzoeken om informatie, aanvragen of klachten.

  Contact met de functionaris voor gegevensbescherming
  Dr. Heiko Haaz, extern functionaris voor gegevensbescherming, Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal
  https://Datenschutz.UIMC.de
  Tel: 0202 - 265 74

  GoogleMaps
  Om uw reis naar ons gemakkelijker te maken, bieden wij u GoogleMaps aan, dat u kaarten laat zien en waarmee een routebeschrijving kan worden samengesteld. GoogleMaps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Deze pagina's worden u dienovereenkomstig kenbaar gemaakt. Door gebruik te maken van deze dienst, verklaart u akkoord te gaan met de verzameling, de verwerking en het ge-bruik door Google van de daarbij verzamelde en door u ingevoerde gegevens. De gebruiksvoorwaarden van Google-Maps vindt u op http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externe pagina].

  Webanalyse door Matomo

  Op onze website worden met gebruikmaking van de webanalysedienstoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Mataomo"), gegevens ver-zameld en opgeslagen op basis van ons rechtmatig belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor opti-malisatie- en marketingdoeleinden conform artikel 6 par. 1 letter f AVG. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt en geanalyseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tussengeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina. Cookies maken onder andere de voortdurende herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met Matomo-technologie worden verzameld (inclusief uw gepseudonimi-seerde IP-adres), worden op onze servers verwerkt.

  De door de cookie in het pseudonieme gebruikersprofiel gegenereerde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt ook niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.

  Als u het niet eens bent met de opslag en analyse van deze gegevens op basis van uw bezoek, kunt u op elk mo-ment vervolgens met een muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan. In dit geval wordt een zogenaamd opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens vastlegt. Dek eraan dat als gevolg van de volledig verwijdering van uw cookies ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en eventueel opnieuw door u moet worden geactiveerd.

  YouTube
  Onze website maat gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de pagi-na's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze met de YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt verbinding gelegd met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbe-schermingsverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [externe pagina]